Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Mobilna Agencja Ochrony Danych Osobowych Klaudyna Królikowska, z siedzibą w Lublinie, 20-634, przy ul. Tomasza Zana 39 A, odpowiadająca za zapewnienie funkcjonowania strony internetowej www.agencjaodo.pl.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się:

 • pocztą e-mail pod adresem iod@agencjaodo.pl,
 • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego online,
 • listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia zapytania ofertowego  i/lub nawiązania współpracy na podstawie art. 6 ust. 1
lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .

Komu udostępniamy lub powierzamy Państwa dane

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi nawiązaliśmy współpracę. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie (tj. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, systemy do analizy ruchu na naszej stronie www.)

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zapytania ofertowego i/lub realizacji umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO).
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług, jak również adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa. 
  Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych wymienionych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie)

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.